W Poradni Dietetyczno-?ywieniowej SLIM mo?esz liczy? na pe?ny profesjonalizm, indywidualne podej?cie do Pacjenta i kompleksowo?? dzia?a?. Pomo?emy Ci zmieni? styl ?ycia, poprawi? stan zdrowia, samopoczucie i wygl?d.

Dietetyk - med. specjalista w zakresie racjonalnego ?ywienia, opracowuj?cy diety dostosowane do potrzeb ludzi zdrowych oraz do r?nych schorze?; Jego wiedza obejmuje zarwno pochodzenie ?ywno?ci, jak i proces przygotowania potraw, a tak?e problematyk? jej dostosowania do potrzeb organizmu w zale?no?ci od jego stanu i wieku.

 

Moim celem jest pomoc

 • Tym, ktrzy chc? bezpiecznie i zdrowo schudn??. Najwa?niejsze dla mnie jest wskazanie pacjentowi b??dw ?ywieniowych jakie pope?nia i pomoc w wyzbyciu si? ich, jednocze?nie zakorzeniaj?c w nim prawid?owe, zdrowe nawyki ?ywieniowe. Dzi?ki temu dieta staje si? przyjemno?ci?, a osi?gni?te efekty utrzymuj? si? przez d?ugie lata.
 • Tym, ktrzy chc? nauczy? si? zdrowo i racjonalnie od?ywia?, aby w przysz?o?ci wizyty u lekarza by?y dla nich rzadko?ci? a choroby cywilizacyjne czym? obcym.
 • Tym, dla ktrych specjalna dieta jest niezb?dnym elementem leczenia lub profilaktyki chorb takich jak:
  • Cukrzyca
  • Dna moczanowa
  • Alergie pokarmowe
  • Zaka?enia i zatrucia pokarmowe
  • Choroby ?o??dka (zapalenie ?o??dka, choroba wrzodowa ?o??dka czy dwunastnicy, refluks ?o??dkowo-prze?ykowy)
  • Choroby jelit (biegunki, zaparcia, nadwra?liwo??)
  • Choroby trzustki i w?troby
  • Choroby prze?yku
  • Choroby uk?adu kr??enia (mia?d?yca, nadci?nienie t?tnicze, niewydolno?? kr??eniowa)
  • Choroby uk?adu moczowego (niewydolno?? nerek, kamica)
 • Lub b?d?cym w okre?lonych stanach fizjologicznych tj.:
  • Ci??arnym
  • Karmi?cym
  • Osobom w podesz?ym wieku
 • Tym, dla ktrych jedzenie stanowi powa?nym problemem - osobom choruj?cym na bulimi?, anoreksj?
 • Tym, ktrzy aktywnie uprawiaj? sport. Mo?emy dopasowa? specjaln? diet?, ktra pomo?e osi?gn?? zamierzone efekty. Mamy zaprzyja?nionego trenera personalnego, ktry mo?e dopasowa? indywidualny program treningowy i zestawy ?wicze?.
   
  Partnerzy      
  lek. med. Marzena Bromirska "Arnika" s.c. lek. med. Marzenna Gromek
  Body Line Fitness
  Specjalista chorb wewn?trznych i diabetologii Piel?gniarki ?rodowiskowe Rodzinne Pediatra Bartoszycki Dom Kultury
  "Gineka" s.c. Dworek Romanowski Wioletta Wasilewska Dworek D?bwko
  Po?o?ne ?rodowiskowe Rodzinne w Su?owie Psycholog lek. med. Anna Osowska
  Marcin Wo?niak Akademia Ruchu "Merkury"

  specjalista chorb wewn?trznych, endokrynolog

  Trener personalny Akademia Rodzenia Sklep Oglnospo?ywczy