E-dieta

To nasza propozycja dla osb, ktre:

  • ze wzgl?du na brak dietetyka w swojej miejscowo?ci

  • ze wzgl?du na brak wolnego czasu

  • mieszkaj? poza granicami Polski

nie maj? mo?liwo?ci spotkania si? z dietetykiem osobi?cie, a zale?y im na prowadzeniu zdrowego trybu ?ycia, zdrowym od?ywianiu si? czy utracie paru zb?dnych kilogramw.

Wirtualna dieta jest tak samo skuteczna jak indywidualna wizyta w poradni. Wystarczy tylko wykona? kilka ?atwych krokw, a cel zostanie osi?gni?ty.

KROK 1:

Zg?oszenie drog? telefoniczn? b?d? przez e-mail ch?ci skorzystania z e-diety.

KROK 2:

Dok?adne i rzetelne wype?nienie przes?anego wywiadu ?ywieniowego i odes?anie do Poradni w celu przeanalizowania go przez dietetyka.

KROK 3:

Wybranie wraz z dietetykiem najkorzystniejszego dla siebie Pakietu us?ug.

KROK 4:

Op?acenie wybranej us?ugi na wskazane konto.

KROK 5:

Oczekiwanie na indywidualnie opracowan? przez specjalist? diet? (3-4 dni od zaksi?gowania wp?aty).

KROK 6:

Zapoznanie si? z diet? i do??czonymi do niej wskazwkami oraz dok?adne jej przestrzeganie.

Od momentu zg?oszenia ch?ci skorzystania z e-diety pacjent jest pod sta?? opiek? dietetyka. W ka?dej chwili mo?e liczy? na jego fachow? pomoc czy to drog? telefoniczn? czy e-mailow?.

E-dieta umo?liwia ka?demu osi?gni?cie prawid?owej wagi i polepszenie stanu zdrowia.

CENNIK:

Partnerzy      
lek. med. Marzena Bromirska "Arnika" s.c. lek. med. Marzenna Gromek
Body Line Fitness
Specjalista chorb wewn?trznych i diabetologii Piel?gniarki ?rodowiskowe Rodzinne Pediatra Bartoszycki Dom Kultury
"Gineka" s.c. Dworek Romanowski Wioletta Wasilewska Dworek D?bwko
Po?o?ne ?rodowiskowe Rodzinne w Su?owie Psycholog lek. med. Anna Osowska
Marcin Wo?niak Akademia Ruchu "Merkury"

specjalista chorb wewn?trznych, endokrynolog

Trener personalny Akademia Rodzenia Sklep Oglnospo?ywczy